Algemeene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur, verkoop en levering van diensten zoals gedeponeerd onder handelsregister-nummer 37107068 van Holland Audio Service en Draaisma geluidsverhuur ( Draaisma Geluidsverhuur is onderdeel van Holland Audio Service ).
Door het plaatsen van een order en/of in ontvangst nemen van gehuurde goederen wordt de huurder/koper en of opdrachtgever geacht met de voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
Verhuurbepalingen
Indien is overeengekomen dat de zaken door de verhuurder op de door huurder en of opdrachtgever aangewezen plaats of plaatsen moeten worden opgebouwd c.q gemonteerd, zal de verhuurder ten tijde van de aflevering zorgdragen voor voldoende deskundig personeel. De huurder en of opdrachtgever zal op verzoek van de verhuurder zorgdragen voor de faciliteiten ten behoeve van dit personeel, voor zover dat redelijkerwijs van de huurder en of opdrachtgever mag worden verwacht.
(Huur)tarieven
Alle prijzen zoals vermeld, zijn exclusief 19% BTW.
De huurtarieven gelden voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur.
Tenzij anders overeengekomen kunnen de gehuurde artikelen op werkdagen vanaf 8:00 uur worden afgehaald en dienen zij de volgende dag voor 10:00 uur, te worden terugbezorgd.
Zonder afspraak is verlenging van de huurtermijn niet toegestaan. Indien hier onverhoopt toch toe wordt overgegaan, worden in ieder geval extra huur, en zonodig extra gemaakte kosten in rekening gebracht.
Na de eerste dag wordt nog maar 50% van de dagprijs in rekening gebracht.
Legitimatie
Iedere huurder dient zich te legitimeren, tenminste met een geldig paspoort of identiteitskaart. De gegevens worden op het verhuurdocument genoteerd.
Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal voorzichtig met de apparatuur omgaan en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag, De huurder moet ervoor zorgen dat de verhuurder ten allen tijde toegang tot de verhuurde apparatuur kan en mag hebben.
Borg
Er zal een borg worden gevraagd, van tenminste € 250,00
De verhuurder heeft het recht deze borg naar verhouding aan te passen.
De huurder wordt hiervan vooraf in kennis gesteld.
Annulering
In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door huurder en of opdrachtgever worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze bedragen tenminste de gemaakte kosten, met als minimum een percentage van de overeengekomen prijs.
Minder dan 4 dagen voor aanvang genoemd in overeenkomst: 100%
6 dagen voor aanvang genoemd in overeenkomst: 50%
8 dagen voor aanvang genoemd in overeenkomst: 25%
Betaling
De huurder/koper en of opdrachtgever wordt geacht de door verhuurder/verkoper gehanteerde verhuur – kooptarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Losse verhuur/verkoop wordt uitsluitend contant afgerekend. De borg wordt na het retourneren van de apparatuur verrekend. Met vaste relaties kan worden overeengekomen om op rekening te leveren.
Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De huurder/koper en of opdrachtgever is in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn zonder dat een aanmaning met een ingebrekestelling daartoe vereist is. Betaling van een gedeelte van de verschuldigde som geldt als niet-tijdige betaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de gehele betaling van de toegezonden nota niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum wordt een vergoeding wegens renteverlies berekend ten bedrage van 1% per maand van het totale bedrag van de verrekening, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand. Bij niet dan wel niet tijdige betaling is de huurder/koper en of opdrachtgever eveneens gehouden tot betaling van zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke incassokosten welke worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €100 indien en zodra de vordering uit handen is gegeven ter incasso.
Eigendomsvoorbehoud
Verkoper blijft volledig eigenaar van de producten, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de koper aan al hetgeen hij krachtens overeenkomst aan koper verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.
Bij beslag of surseance van betaling of faillissement zal de huurder/koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder , de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van verhuurder/verkoper. De huurder/koper staat er voor in dat een beslag op de producten onverwijld wordt opgeheven.

Aansprakelijkheid
De huurder verklaart zich door ondertekening van een overeenkomst bekend te zijn met het feit dat de door hem gehuurde apparatuur niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het verhuurde, die tijdens de verhuur periode optreedt, door welke oorzaak dan ook. Indien het verhuurde of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van huurder, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden), zal de huurder ons verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging.
Schade en gebreken
De huurder is verplicht elke schade, vermissing of enig gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder overleg met en toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Bij het defect raken van een apparaat tijdens de huurperiode, dient dit direct aan de verhuurder gemeld te worden.
De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat tijdens de huurperiode als gevolg van het niet naar behoren functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.
Kwaliteit
De verhuurder/verkoper verbindt zich jegens de huurder/koper en of opdrachtgever de zaken te lever conform de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte dan wel in de verhuur – of koopovereenkomst aangegeven.
De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande de geluidskwaliteit van de aangeleverde geluiddrager(-s), dan wel de kwaliteit van optredende artiesten, die op de geluidsinstallatie van verhuurder worden afgespeeld dan wel over de geluidsinstallatie van verhuurder worden versterkt.
Garantie
In geval van een koopovereenkomst stelt de verkoper zich tegenover de koper aansprakelijk voor schade aan de zaken optredende tijdens de in de overeenkomst vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit dat de koper de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing dan wel anderszins bij het gebruik fouten maakt.
De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak, of tot vervanging van die zaak, of een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper. Voor de geleverde zaken met een fabrieksgarantie gelden de door de fabrikant gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabrikant geen garantie, dan wordt door de verkoper eveneens geen garantie verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
In geval van verhuur garandeert verhuurder dat de door hem ter verhuur aangeboden zaken in technische goede staat verkeren en voldoen aan de daarvoor geldende normen.
Aanvullende voorwaarden
Elektrische voedingen ten behoeve van de aan te sluiten apparatuur dient door de huurder en of opdrachtgever zelf te worden verzorgd en te voldoen aan de door verhuurder opgegeven eisen, zoals daar zijn veiligheid, stroomsterkte en bereikbaarheid, tenzij anders overeengekomen.
De verhuurder aanvaard geen enkele aansprakelijkheid van geluidshinder, de huurder en of opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de nodige vergunningen, bij het in gebreke blijven hiervan zullen eventuele kosten en of schaden op de huurder en of opdrachtgever worden verhaald.
Indien de huurder en of opdrachtgever een evenementenpolis voor het betreffende project afsluit zal de verhuurder automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de evenementenpolis niet op de verhuurder verhaald worden.
In geval het evenement langer duurt dan 5 uur dient de huurder en of opdrachtgever zorg te dragen voor een goede beveiliging van alle aanwezige apparatuur welke door verhuurder is verhuurd aan de huurder en of opdrachtgever. ( dit in overleg met verhuurder)
De huurder en of opdrachtgever verplicht is de gehuurde apparatuur wind en waterdicht op te stellen, tenzij anders is overeengekomen.
De huurder en of opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor voldoende ruimte op de podia, en alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. (conform de ARBO wet)
Eventuele parkeertarieven, voedsel en 2 consumpties per uur, per persoon, komen geheel voor rekening van de huurder en of opdrachtgever.
Indien de huurder en of opdrachtgever apparatuur zelf vervoert, dient dit in deugdelijk materieel wind en waterdicht te geschieden.

BUMA/STEMRA/SENA-rechten
Alle kosten met betrekking tot BUMA-, STEMRA-, SENA rechten die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek hetzij mechanisch hetzij live, in het openbaar dan wel besloten gelegenheden, alsmede het vastleggen van muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen of vastleggen geschied via door de verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder en of opdrachtgever die voorts de verhuurder vrijwaart tegen alle mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA.